Nakasabot ba ka sa akong pangutana?

English translation: Did you understand my question?